Bjorn Lunden

Lönestatistik SCB

Uppdaterad
OBS! Denna funktion kräver att du använder BL Lön Plus och därmed att du aktiverat semesterhanteringen i det bolag du avser rapportera för.
Observera att det är höstinsamlingen (lönestrukturstatistik för september) som funktionen avser. Vi kan i dagsläget inte hantera övrig statistik till SCB.

Statistiska Centralbyrån, SCB, gör årligen undersökningar hos företag och organisationer inom den privata sektorn. Företag som blir utvalda att lämna statistiken är enligt lag skyldiga att lämna in uppgifterna.

Undersökningen syftar till att årligen belysa löneförhållanden för olika kategorier som yrkesgrupper, näringsgrenar, åldersgrupper etc. inom den privata arbetsmarknaden. Användare av denna statistik är bl.a. arbetsmarknadens parter, olika statliga och regionala organ, företag, forskare, massmedia och enskilda personer.

Se en film:


Inställningar

För att statistiken ska kunna tas fram måste man göra några inställningar. Först och främst krävs ett giltigt organisationsnummer i dina Företagsuppgifter. Dessa hittar du via Arkiv – Företagsuppgifter – Generella.

På anställdakortet måste man under fliken Statistik lägga in uppgifter om löneform (månads- vecko- eller timlön), fast lön, yrkeskod enligt SCB (SSYK – 4 siffror). Läs mer om detta på www.scb.se/ssyk/. CFAR-kod (8 siffror, enligt blankett från SCB). På statistikfliken kan man även ange att personen ska undantas från statistik till SCB. Det kan gälla t ex praktikanter, utlandsanställda m fl som inte ska omfattas av statistiken. Statistiken ska annars omfatta alla mellan 18 och 68 år (ej fyllda 69) som har arbetat minst en timme med lön under perioden.

Från hösten 2022 ska även anställningsform med i rapporteringen, detta ställer du in på anställdakortet fliken Grunduppgifter.

BL Lön Plus undanhåller automatiskt de som faller utanför åldersintervallet utifrån vald period.

Insamling av timmar och ersättningar sker via så kallade styrkoder och inhämtas i huvudsak från lönearter vilket kräver att det finns en kopplingstabell av lönearter till respektive styrkod. I BL Lön Plus finns en standardinställning av kopplingstabellen, men den kan vid behov ändras i respektive företag. Kopplingstabellen kommer man åt via Mer-knappen nere till vänster i huvudfönstret för statistikuttag.

För att inhämta antal arbetade timmar används även semester- och avvikelsehanteringen i BL Lön Plus. Om de delarna inte används kan timmar istället hämtas via inställning i styrkodstabellen, eller läggas in manuellt i ett redigeringsfönster efter att filen har skapats. I redigeringsfönstret kan man även redigera uppgift om andra timmar och belopp som redovisas via styrkoderna. Den här redigeringsmöjligheten kan man komma åt även i efterhand genom att i huvudfönstret för statistikuttaget välja Mer – Redigera redan skapad statistikfil.

Arbetsgång

 1. Se över inställningarna på varje anställd under Uppläggning – Anställda, välj en anställd i taget och gå till fliken Statistik. Där ska löneform, fast lön, yrkeskod, arbetstidsart, CFAR-nummer etc. fyllas i. Observera att Fast lön här inte uppdateras per automatik vid löneförändringar utan du måste manuellt kontrollera att rätt belopp finns angivet innan du tar ut statistikrapporten. Månadslön och Veckolön anges med hela kronor medan Timlön anges med två decimaler. Här kan man även ange om personen ska undantas från statistiken genom att bocka i rutan Undantag från  SCB/SN. Det kan gälla t ex praktikanter, utlandsanställda, personer med skyddad identitet m fl som inte ska omfattas av statistiken.

  Från version 2023.4.101 finns även fältet Personalkategori i denna vy. I de flesta fall behöver du inte röra detta utan det hämtas från fliken Grunduppgifter om personen är arbetare eller tjänsteman. Men i de fall denna information inte stämmer med vad som ska rapporteras till Svenskt Näringsliv eller SCB utifrån deras kriterier kan man lägga in det här. Observera att alternativ 3 till 6 (Ambulerande tjänstemän) enbart ska användas av Kompetensföretagen och enbart avser Svenskt Näringsliv. Dessa används ej av SCB men omvandlas där till 2 Tjänsteman/övrig.

  På fliken Grunduppgifter ska även anställningsform anges. I rapporteringen kommer Provanställd och Tillsvidareanställd att markeras som tillsvidareanställning och övriga som tidsbegränsade anställningar.
 2. Vi föreslår att du tar ut en transaktionslista från de löner som avser rapporteringsperioden (t.ex. oktoberlönen för arbetad tid/avvikelser i september) för att se vilka lönearter som eventuellt behöver kopplas. Gå till Utskrift – Historik – Lönehistorik. Transaktionslista ligger förvalt i rullisten. Välj utbetalningsintervall vid Datum (t.ex oktober), välj om du vill Öppna fil förredigering, och klicka på OK. Spara eller skriv ut listan (främst sista sidan med summeringen av lönearter).
 3. Välj Aktivitet – Lönestatistik – SCB.
 4. Ange datum för rapportperioden. Programmet föreslår september månad om du inte har rapporterat tidigare, i annat fall kan senast valda intervall ligga kvar och behöva redigeras.
  Observera att valt datumintervall måste stämma överens med avvikelseperioden på lönen. Om avvikelseperioden är hel kalendermånad ska datumintervallet vara 2023-09-01 – 2023-09-30, medan om man har en bruten avvikelseperiod ska ange denna, t.ex 2023-09-16 – 2023-10-15. Har man olika avvikelseperiod för olika anställda/personalgrupper får man skapa olika filer och ladda upp båda hos Svenskt Näringsliv. Det viktiga är att varje personnummer bara förekommer i en av filerna.
 5. Markera om det finns ett Avtal om separat helglön för anställda med timlön.
 6. Om du markerar Öppna fil för redigering väljer du vart du ska spara filen och får sedan upp filen för att kunna göra ändringar.
 7. Under knappen Mer finns kopplingstabellen för lönearterna samt möjlighet att redigera redan skapad statistikfil.
 8. Klicka på OK och välj var du vill spara filen.
 9. Om du har valt Öppna fil för redigering kommer redigeringsfönstret att öppnas och du kan se över de uppgifter som samlats in samt göra ändringar där så behövs. När du stänger fönstret får du en fråga om du vill spara ändringarna, det är först när du tackat ja här som skapad fil uppdateras med den nya informationen. Se mer information längre ned.
 10. Filen lämnas in enligt instruktion från SCB.

Kopplingstabellen

Under Mer-knappen hittar du kopplingstabellen där du ställer in vilka lönearter de olika uppgifterna ska hämtas ifrån. Informationen kommer att hämtas från löner med avvikelseperiod för rapporteringsmånaden.

Faktiskt arbetade timmar (fältkod 001) hämtas i första hand från schema och registrerade frånvaroavvikelser. Detta kan kompletteras, eller undertryckas, av inställningar som görs i kopplingstabellen. Läs noga vad fälten avser. Ta ut en transaktionslista för löner avseende rapporteringsperioden (t.ex. löner utbetalda i oktober avseende arbetad tid i september) för att se vilka lönearter som använts för perioden.

001 Timmar – Här kan du ange om arbetade timmar ska hämtas från t.ex timlöner istället för schemat som finns på den anställde. Viktigt att notera att schemat kommer undantas för alla anställda som fått något utbetalt med angivna lönearter för aktuell månad. Ange endast ordinarie timlönearter här, ej övertid/mertid (dessa hämtas automatiskt från ruta 002).

001 Timmar extra – Här anger du treställiga lönearter som kompletterar arbetstiden som finns i schemat.

002 Övertidstimmar – Här anges lönearter som används för registrering av övertid. Lönearterna 160-165 är förifyllt, men kan behöva kompletteras med motsvarande systemlönearter som förekommit under rapporteringsperioden (Obs! Om två lönearter genereras vid övertid kopplas enbart den ena, t.ex Timlön vid övertid).

052 Övertidstillägg – Här anges lönearter som avser tillägg, utöver timlön, vid övertid. Denna används om timlön vid övertid och tillägg vid övertid redovisas på separata lönearter.

053 Övertidsersättning – Här anges lönearter som avser övertidsersättning som inte kan skiljas från grundlönen.

054 OB-tillägg – Ange lönearter som avser OB- samt skifttillägg.

055 Andra förmåner och ersättningar – Exempelvis bilförmån, drivmedelsförmån, kostförmån, jourersättning, beredskapsersättning, restidsersättning osv.

056 Tillägg för speciella arb.förhållanden – Exempelvis tillägg för risk, smuts, vatten, värme, kyla, res- och väntetid osv. Endast lönearter avseende tillägg ska anges, inte grundlön.

057 Därav förmåner – Förmåner som ingår i 055 särredovisas från eventuella ersättningar.

058 Prestationslön – Lönearter som avser intjänade rörliga lönedelar (utöver fast lön, övertid och OB). Ska motsvara de arbetade timmarna för perioden. Exempelvis prestationslön, ackord, premielön, bonus och provision.

800-808 Förbundsspecifika tillägg – Används endast för rapportering till Svenskt Näringsliv.

Redigeringsfönstret

Om du har valt Öppna fil för redigering så kommer detta fönster att öppnas automatiskt efter att filen har sparats. För att redigera en tidigare skapad fil går du via Aktivitet – Lönestatistik – SCB, gå via knappen Mer och välj Redigera redan skapad statistikfil – du får då bläddra fram den fil du vill redigera.

Du får fram samtliga anställda som tagits med i filen i en tabell med tillhörande löneuppgifter.

Dubbelklicka på en person, eller markera och välj Redigera, för att kunna redigera uppgifter samt se vad varje fält avser.

001 – Avser faktiskt arbetad tid. Timmar hämtas från schema och frånvaroavvikelser alternativt lönearter enligt kopplingstabellen, samt lönearter kopplade till 002 övertid.

002 – Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

003 – Hämtas från schema.

004 – Hämtas från schema.

051 – Hämtas från anställdakortet fliken Statistik. Observera! Beloppet anges utan decimaler. Vid timlön skrivs lönen i ören, vid veckolön och månadslön i hela kronor.

052 – Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

053 – Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

054 – Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

055 – Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

056 – Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

057 – Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

058 – Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

600 – Hämtas från kopplat semesteravtal. Vid semesteravtal Inget hämtas semesterrätten angivet på anställdakortet (vanligtvis 0 på en person utan semesteravtal).

601 – Om den anställde har olika timlöner beroende på arbetsuppgift, och/eller prestationslön som inte går att skilja från grundlönen, ska dessa löner för perioden istället summeras i denna ruta. Vi har idag ingen automatisk funktion för detta i programmet utan man får fylla i detta manuellt. OBS! Om du anger något här på en anställd ska du sätta 0 i ruta 051 och 058.

700 – Hämtas från anställdakortet fliken Grunduppgifter. Provanställning/Tillsvidareanställning anges som 1, övriga Tidsbegränsade anställningar som 2.

warning Created with Sketch.