Bjorn Lunden

Datumstyrning av lön (Lön Plus)

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön Plus

Vid månadslön anger man både heltidslön (som om personen jobbat 100%) samt faktisk/deltidslön (den faktiska månadslönen som betalas ut varje månad, och som diverse avdrag ska grundas på). Det är viktigt att man anger korrekt heltidslön för deltidsarbetare för att semesterberäkningen vid Månadslön med tillägg/Sammalöneregeln ska bli rätt, samt diverse timersättningar med konstanten HL i formeln (se Löneavtal).

Du behöver bara lägga upp retroaktiva löneförändringar om du har sammanfallande semesterår och heltidslönen har förändrats, och då bara för pågående intjänande/semesterår. I övriga fall är det frivilligt att lägga upp historiska löneförändringar som skett före införandet av den nya funktionen.

Du behöver lägga upp en ny lön (med nytt startdatum) varje gång lönen ändras, det vill säga när;

 • En anställd får ny lön pga omförhandling/lönerevision/ändrade arbetsuppgifter/anställningsvillkor etc – här ändras både heltidslön och faktisk/deltidslön, respektive timlön.
 • En anställd med månadslön ändrar sysselsättningsgrad – heltidslönen blir samma som tidigare, faktisk/deltidslön ändras.

Arbetsgång för att redigera lön»

Påverkan i löneregistrering»

Löneändringsfönstret

Registret över lönerna når du genom att klicka på pennsymbolen bredvid beloppsfältet för månadslönen respektive timlönen på fliken Lön och skatt på anställdakortet.

Här kan du lägga upp en ny löneförändring eller korrigera en redan inlagd. 

Månadslön


Timlön


 • Ny – Öppnar redigeringsfönstret för att lägga till en ny löneändring (retroaktiv eller framtida) med nytt startdatum.
 • Redigera – Öppnar redigeringsfönstret för markerad löneändring om denna är felaktigt angiven.
 • Ta bort – Tar bort markerad löneändring.
 • Avsluta – Stänger fönstret och sparar de ändringar som har gjorts.
 • Startdatum – Det datum då lönen börjar gälla.
 • Heltidslön – Den lön som den anställda skulle ha haft om hen jobbat 100%.
 • Faktisk/Deltidslön – Den faktiska månadslönen som diverse löneavdrag ska baseras på, det vill säga deltidslönen vid deltidsarbete. Vid heltidsarbete anges samma belopp som för heltidslönen.
 • Timlön – Den anställdes timlön som ska ligga till grund för formler på lönearter där timlönen (K2) ingår.

Arbetsgång för att redigera lön

 1. Gå in på anställdakortet via Uppläggning – Anställda, dubbelklicka på den anställda eller markera och välj Redigera.
 2. Gå till fliken Lön och skatt och klicka på pennan bredvid beloppsrutan för Månadslön (K1) respektive Timlön (K2).

 3. Markera raden med den lön som behöver korrigeras och tryck Redigera (eller dubbelklicka).
 4. Korrigera till exempel heltidslönen så att den stämmer överens med ordinarie lön som om personen hade jobbat 100%, och eventuellt även startdatumet för lönen. Tryck OK. 
 5. Lönen i listan uppdateras och har även följt med till konstanten för Heltidslön (HL) som du finner under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.  Ändring av Faktiskt/Deltidslön följer med till Månadslön (K1) och ändring av Timlön följer med till Timlön (K2) om det är den aktuella lönen som avses.

  Ny/retroaktiv löneförändring

  Vill du lägga till en retroaktiv eller framtida löneförändring gör du det via knappen Ny och fyller i den lönen på samma vis som ovan. Lönen som läggs som aktuell lön för respektive konstant bestäms utifrån dagens datum när du sparar anställdakortet.


  Påverkan i löneregistrering

  Från och med version 2021.2.100 så tar även löneregistreringen hänsyn till löneförändringar angivna på anställdakortet.

  Fasta lönerader

  Om man vill att månadslön respektive timlön ska uppdateras automatiskt utifrån löneförändringar måste den fasta löneraden ha belopp = 0, samtidigt som lönearten är angiven på fliken Lön och skatt (se exempel nedan). I löneregistreringen kommer programmet att hämta den månadslön respektive timlön som gällde enligt startdatumet för löneperioden. Vid eventuella löneförändringar som sker senare under löneperioden kommer man få ett meddelande om detta då dessa förändringar måste hanteras manuellt.  Om det finns ett belopp på den fasta löneraden kommer det att ligga fast tills du själv väljer att ändra beloppet, då kommer programmet att ignorera eventuella löneförändringar.

  Egna/treställiga lönearter
  Lönearter med formler som baseras på K1 (månadslön) respektive K2 (timlön) kommer att hämta den månadslön respektive timlön som gällde på löneperiodens första dag. Vid löneförändringar som sker senare under löneperioden får man justera beloppen manuellt i löneregistreringen.

  Avvikelser
  Avvikelser som betalas ut med fyrställiga/systemlönearter kommer att kolla på den månadslön respektive timlön som gällde på avvikelseperiodens första dag (oavsett händelsedatum). Vid löneförändringar som sker senare under avvikelseperioden får man justera beloppen manuellt i löneregistreringen, det gör man genom att högerklicka på löneraden och välja Ändra låst rad. Rekommendationen är att man gör dessa justeringar efter att alla avvikelser är inlagda, då det ordinarie beloppet annars kan hoppa tillbaka när ytterligare avvikelser läggs till.

  För anställda med timlön med närvaroavvikelser (alltså 7000 Tid eller 9000 Närvaro) har vi dock kunnat ta funktionen steget längre, så där utgår programmet från den lön som gällde på det faktiska avvikelsedatumet.

warning Created with Sketch.