Bjorn Lunden

Lönestatistik Svenskt Näringsliv

Uppdaterad
OBS! Denna funktion kräver att du använder BL Lön Plus och därmed att du aktiverat semesterhanteringen i det bolag du avser rapportera för. Här kan du läsa mer om BL Lön Plus.
Funktionen avser den årliga höstinsamlingen och kan ej nyttjas till övrig rapportering under året som har annan struktur.

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna och används vid förhandlingar med fackförbunden, vid rådgivning till företagen och i företagens eget analysarbete. Medlemsföretag som deltar i Svenskt Näringslivs löneundersökning kontaktas via brev med information om inloggningsuppgifter. Statistiken avser (med vissa undantag) alla mellan 18 och 68 år (ej fyllda 69) som har arbetat minst en timme med lön under perioden (vanligtvis september). I BL Lön Plus kan du skriva ut en Lönestrukturstatistikrapport och ladda upp via fil till Svenskt Näringsliv (SN).

Se en film:


För att statistiken ska kunna tas ut gäller att man på anställdakortet under fliken Statistik lagt in uppgift om löneform, Fast lön (månads- vecko- eller timlön) samt Yrkeskod enligt Svenskt Näringsliv. Rapporten till Svenskt Näringsliv ska även innehålla uppgifter om Delägarnummer (medlemsnummer), Arbetsplatsnummer, Förbundsnummer samt Avtalsnummer. Dessa uppgifter får du av din medlemsorganisation och Svenskt Näringsliv. Uppgifterna anges vid huvudfönstret för uttag av statistiken. Om någon anställd har andra uppgifter än standard så kan man ändra dessa uppgifter på anställdakortet. Där kan du också ange om en person ska undantas från rapporteringen till SN (Svenskt Näringsliv), det kan gälla t ex praktikanter, utlandsanställda m fl som inte ska omfattas av statistiken.

Från hösten 2022 ska även anställningsform med i rapporteringen, detta ställer du in på anställdakortet och fliken Grunduppgifter.

BL Lön Plus undanhåller automatiskt de som faller utanför åldersintervallet.

Insamling av timmar och ersättningar sker via så kallade styrkoder och inhämtas i huvudsak från lönearter vilket kräver att det finns en kopplingstabell av lönearter till respektive styrkod. I BL Lön Plus finns det en standardinställning av kopplingstabellen, men den kan vid behov ändras i respektive företag. Kopplingstabellen kommer man åt via Mer-knappen nere till vänster i huvudfönstret för statistikuttag.

För att inhämta antal arbetade timmar används även Semester- och avvikelsehantering i BL Lön Plus. Om de delarna inte används kan timmar istället hämtas via inställning i kopplingstabellen eller läggas in manuellt i ett redigeringsfönster efter att filen har skapats. I redigeringsfönstret kan man även redigera uppgift om andra timmar och belopp som redovisas via styrkoderna. Den här redigeringsmöjligheten kan man komma åt även i efterhand genom att i huvudfönstret för statistikuttaget välja Mer – Redigera redan skapad statistikfil.

Arbetsgång »

Kopplingstabellen »

Redigeringsfönstret »

Arbetsgång

 1. Se över inställningarna på varje anställd under Uppläggning – Anställda, välj en anställd i taget och gå till fliken Statistik. Där ska Löneform, Fast lön, Yrkeskod, Arbetstidsart, Jobbstatus etc. fyllas i. Observera att Fast lön här inte uppdateras per automatik vid löneförändringar utan du måste manuellt kontrollera att rätt belopp finns angivet innan du tar ut statistikrapporten. Månadslön och Veckolön anges med hela kronor medan Timlön anges med två decimaler. Här kan man även ange om personen ska undantas från statistiken genom att bocka i rutan Undantag från  SCB/SN. Det kan gälla t ex praktikanter, utlandsanställda, ägare m fl som inte ska omfattas av statistiken. Statistiken ska annars omfatta alla mellan 18 och 68 år som har arbetat minst en timme med lön under perioden.  Från version 2023.4.101 finns även fältet Personalkategori i denna vy. I de flesta fall behöver du inte röra detta utan det hämtas från fliken Grunduppgifter om personen är arbetare eller tjänsteman. Men i de fall denna information inte stämmer med vad som ska rapporteras till Svenskt Näringsliv eller SCB utifrån deras kriterier kan man lägga in det här. Observera att alternativ 3 till 6 (Ambulerande tjänstemän) enbart ska användas av Kompetensföretagen.

  På fliken Grunduppgifter ska även anställningsform anges. I rapporteringen kommer Provanställd och Tillsvidareanställd att markeras som tillsvidareanställning och övriga som tidsbegränsade anställningar.
 2. Vi föreslår att du tar ut en transaktionslista från de löner som avser rapporteringsperioden (t.ex. oktoberlönen för arbetad tid/avvikelser i september) för att se vilka lönearter som eventuellt behöver kopplas. Gå till Utskrift – Historik – Lönehistorik. Transaktionslista ligger förvalt i rullisten. Vid Datum väljer du utbetalningsintervall (t.ex oktober), välj om du vill Öppna fil för redigering, och klicka på OK. Spara eller skriv ut listan (främst sista sidan med summeringen av lönearter).
 3. Välj Aktivitet – Lönestatistik – Svenskt Näringsliv.
 4. Ange Delägarnummer (=Medlemsnummer), Arbetsplatsnummer, Förbundsnummer och Avtalsnummer utifrån de uppgifter du fått från din medlemsorganisation och Svenskt Näringsliv. De uppgifterna blir standarduppgifter för alla. Om du angett något avvikande från standard på någon anställd hämtas dessa uppgifter för den anställde.
 5. Ange datum för rapportperioden. Programmet föreslår september månad om du inte har rapporterat tidigare, i annat fall kan senast valda intervall ligga kvar och behöva redigeras.
  Observera att valt datumintervall måste stämma överens med avvikelseperioden på lönen. Om avvikelseperioden är hel kalendermånad ska datumintervallet vara 2023-09-01 – 2023-09-30, medan om man har en bruten avvikelseperiod ska ange denna, t.ex 2023-09-16 – 2023-10-15. Har man olika avvikelseperiod för olika anställda/personalgrupper får man skapa olika filer och ladda upp båda hos Svenskt Näringsliv. Det viktiga är att varje personnummer bara förekommer i en av filerna.
 6. Om det finns Avtal om separat helglön för anställda med timlön markerar du den rutan.
 7. För Sveriges Byggindustrier ska man även fylla i kod för län och kommun.
 8. Om du markerar Öppna fil för redigering väljer du vart du ska spara filen och får sedan upp filen för att kunna göra ändringar.
 9. Under knappen Mer hittar du Kopplingstabell lönearter där du väljer vilka lönearter som ska generera uppgifter till rapporten. Jämför mot transaktionslistan och se vilka lönearter som kan behöva kopplas här. Se mer information om kopplingstabellen nedan.
 10. Klicka på OK och välj var du vill spara filen.
 11. Om du har valt Öppna fil för redigering kommer redigeringsfönstret att öppnas och du kan se över de uppgifter som samlats in samt göra ändringar där så behövs. När du stänger fönstret får du en fråga om du vill spara ändringarna, det är först när du tackat ja här som skapad fil uppdateras med den nya informationen. Se mer information längre ned.
 12. När du är nöjd med uppgifterna och filen är sparad laddar du upp filen till Svenskt Näringsliv enligt instruktioner från din medlemsorganisation/Svenskt Närlingsliv.

Kopplingstabellen

Under Mer-knappen hittar du kopplingstabellen där du ställer in vilka lönearter de olika uppgifterna ska hämtas ifrån. Informationen kommer att hämtas från löner med avvikelseperiod för rapporteringsmånaden.

För övertid, OB, förmåner och ersättningar är standardlönearter samt relevanta systemlönearter redan ifyllda. Har ni använt någon av dessa lönearter till annat eller skapat egna kan listan behöva redigeras.

Faktiskt arbetade timmar  (fältkod 001) hämtas i första hand från schema och registrerade frånvaroavvikelser. Detta kan kompletteras, eller undertryckas, av inställningar som görs i kopplingstabellen. Läs noga vad fälten avser. Ta ut en transaktionslista för löner avseende rapporteringsperioden (t.ex. löner utbetalda i oktober avseende arbetad tid i september) för att se vilka lönearter som använts för perioden.

001 Timmar – Här kan du ange om arbetade timmar ska hämtas från t.ex timlöner istället för schemat som finns på den anställde. Viktigt att notera att schemat kommer undantas för alla anställda som fått något utbetalt med angivna lönearter för aktuell månad. Ange endast ordinarie timlönearter här, ej övertid/mertid (dessa hämtas automatiskt från ruta 002).

001 Timmar extra – Här anger du treställiga lönearter som kompletterar arbetstiden som finns i schemat.

002 Övertidstimmar – Här anges lönearter som används för registrering av övertid. (Obs! Om två lönearter används vid registrering av övertid kopplas enbart den ena, t.ex om man har en löneart för grundlönen (Timlön vid övertid) och en annan för tillägget.

052 Övertidstillägg – Här anges lönearter som avser tillägg, utöver timlön, vid övertid. Denna används om timlön vid övertid och tillägg vid övertid redovisas på separata lönearter.

053 Övertidsersättning – Här anges lönearter som avser övertidsersättning som inte kan skiljas från grundlönen.

054 OB-tillägg – Ange lönearter som avser OB- samt skifttillägg.

055 Andra förmåner och ersättningar – Exempelvis bilförmån, drivmedelsförmån, kostförmån, jourersättning, beredskapsersättning, restidsersättning osv.

056 Tillägg för speciella arb.förhållanden – Exempelvis tillägg för risk, smuts, vatten, värme, kyla, res- och väntetid osv. Endast lönearter avseende tillägg ska anges, inte grundlön.

057 Därav förmåner – Förmåner som ingår i 055 särredovisas från ev ersättningar.

058 Prestationslön – Lönearter som avser intjänade rörliga lönedelar (utöver fast lön, övertid och OB). Ska motsvara de arbetade timmarna för perioden. Exempelvis prestationslön, ackord, premielön, bonus och provision.

800-817 Förbundsspecifika tillägg – Här anges lönearter avseende förbundsspecifika tillägg enligt de anvisningar ni har fått från er medlemsorganisation och Svenskt Näringsliv.

Fält 817 finns tillgängligt från version 2024.4.101.

Redigeringsfönstret

Om du har valt Öppna fil för redigering så kommer detta fönster att öppnas automatiskt efter att filen har sparats. För att redigera en tidigare skapad fil går du via Aktivitet – Lönestatistik – Svenskt Näringsliv, gå via knappen Mer och välj Redigera redan skapad statistikfil – du får då bläddra fram den fil du vill redigera.

Du får fram samtliga anställda som tagits med i filen i en tabell med tillhörande löneuppgifter.

Dubbelklicka på en person, eller markera och välj Redigera, för att kunna redigera uppgifter samt se vad varje fält avser.

001 – Avser faktiskt arbetad tid. Timmar hämtas från schema och frånvaroavvikelser alternativt lönearter enligt kopplingstabellen, samt lönearter kopplade till 002 övertid.

002 – Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

003 – Hämtas från schema.

004 – Hämtas från schema.

051 – Hämtas från anställdakortet fliken Statistik. Observera! Beloppet anges utan decimaler. Vid timlön skrivs lönen i ören, vid veckolön och månadslön i hela kronor.

052 – Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

053 – Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

054 – Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

055 – Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

056 – Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

057 – Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

058 – Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

600 – Hämtas från kopplat semesteravtal. Vid semesteravtal Inget hämtas semesterrätten angivet på anställdakortet (vanligtvis 0 på en person utan semesteravtal).

601 – Om den anställde har olika timlöner beroende på arbetsuppgift, och/eller prestationslön som inte går att skilja från grundlönen, ska dessa löner för perioden istället summeras i denna ruta. Vi har idag ingen automatisk funktion för detta i programmet utan man får fylla i detta manuellt. OBS! Om du anger något här på en anställd ska du sätta 0 i ruta 051 och 058.

700 – Hämtas från anställdakortet fliken Grunduppgifter. Provanställning/tillsvidareanställning anges som 1, övriga tidsbegränsade anställningar som 2.

800-808 – Förbundsspecifika. Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen.

810 – Hämtas från anställdakortet fliken Statistik.

817 – Förbundsspecifik. Hämtas från lönearter enligt kopplingstabellen eller fylls i manuellt.
Finns tillgänglig från version 2023.4.101

820 – Förbundsspecifik. Fylls i manuellt.

821 – Förbundsspecifik (FAO). Fylls i manuellt.

warning Created with Sketch.