Bjorn Lunden

Semesteravtal

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön Plus

Se en film:


I BL Lön Plus finns det ett antal semesteravtal upplagda. Semesteravtalet hanterar beräkning av semesterdagar och semesterlön enligt olika regler och förutsättningar. Dessa kan du själv anpassa så att de följer ditt företags kollektivavtal genom att kopiera ett befintligt och göra ändringarna i kopian. Inställningar för respektive semesteravtal görs under Uppläggning – Avtal – Semesteravtal

De semesteravtal som följer med i BL Lön Plus är så kallade systemavtal, dvs avtal som inte går att ändra. Du ser det genom att de är märkta med ett hänglås. Om du vill ändra någon parameter i semesteravtalet kan du skapa en kopia av ett avtal och redigera uppgifterna i kopian. Klicka på knappen Kopiera för att skapa kopian som du sedan ändrar i genom att välja Redigera

Under Uppläggning – Anställda – fliken Semester och ackumulatorer anger du vilket semesteravtal respektive anställd ska vara knuten till.

Nedan kan du se hur de olika semesteravtalen är utformade, när de används och vilka beräkningsformler som styr.

Månadslön med semestertillägg»

Procentregeln 12% med timlön»

Procentregeln 12% med månadslön»

Sammalöneregeln»

Beräkning av dagar»

Ändrad sysselsättningsgrad»

Inget

Används för anställda som inte ska ingå i semesterberäkning, på semesterskuldlistan och som inte har rätt till betalda semesterdagar. Det kan gälla exempelvis projektanställd personal som får en engångssumma för ett utfört uppdrag eller tillfälligt anställda som får semesterersättningen direkt på lönen. Det gäller även personer som är arvoderade, t ex styrelsearvode. Här finns inga inställningar att göra mer än att välja avtalet på den anställde.

Månadslön med semestertillägg

Används för månadsavlönade tjänstemän och kollektivanställda. Vid uttag av semester behålls månadslönen och ett semestertillägg betalas ut samt i vissa fall även ett rörligt semestertillägg som beräknas med en procentsats per dag enligt semesterrätten.

Detta semesteravtal kan endast användas i kombination med löneavtal 1 – Tjänstemän med månadslön och löneavtal 3 – Arbetare med månadslön, samt egna löneavtal där utgångspunkten är en kopia av något av dessa.

Nedan ser du de inställningar som finns på avtalet och som styr hur semesterdagarna värderas.

 • Tillägg i procent av månadslön % – Den procent av månadslönen som utgör semestertillägget. Beräkningen görs på den månadslön som finns angiven på den anställda vid utbetalningstillfället och anpassas utifrån den genomsnittliga sysselsättningsgraden under intjänandeåret.
 • Tillägg på rörliga delar % – Procent av rörligt löneunderlag som utgör rörligt tillägg per dag enligt semesterrätten. Beräkningen görs alltid på rörligt löneunderlag som tjänats in året före semesteråret. Detta gäller även vid sammanfallande intjänandeår/semesterår. Dessa betalas ut i samma antal som semesterrätten (oavsett hur många betalda dagar som tjänats in) och värdet räknas upp vid semestergrundande frånvaro baserat på ett genomsnittsvärde.
  För att programmet ska veta vilka lönearter som ska ligga till grund för beräkningen behöver man ställa in detta på lönearterna under fliken Semester. Läs mer om det här.
 • Utbetalning av semestertillägg;
  · I samband med ledighet – Tillägget betalas automatiskt ut i samband med ledighet, alltså samtidigt som semesterlönen.
  · Valt tillfälle – Samtliga tillägg betalas ut i en klump vid valt tillfälle. Detta markerar du antingen vid start av ny löneperiod eller väljer på den anställde inne i löneregistreringen under Mer-knappen.
 • Utbetalning av rörligt semestertillägg;
  · I samband med ledighet – Det rörliga tillägget betalas ut i samband med ledighet tillsammans med semesterlönen och det vanliga tillägget.
  · Valt tillfälle – Alla rörliga tillägg betalas ut i en klump vid valt tillfälle. Detta markerar du antingen vid start av ny löneperiod eller väljer på den anställde inne i löneregistreringen under Mer-knappen.
 • Dagslön % – Den procent till vilken både semesteravdrag och semesterlön värderas. Baseras på den månadslön som finns angiven på den anställda vid utbetalningstillfället. Semesterlönen anpassas även till genomsnittlig sysselsättningsgrad under intjänandeåret.
 • Semesterrätt dagar – Antalet semesterdagar som de anställda har rätt till och som antalet betalda dagar ska beräknas utifrån. Individuella avvikelser anges på anställdakortet under fliken Semester och ackumulatorer.
 • Spara semester – Anger hur många år som semesterdagar får sparas innan de betalas ut per automatik. Du kan välja mellan 5 år och 6 år.

Beräkningsformler

Semesteravdrag per dag: Månadslön vid uttagstillfället * Dagslön %
Semesterlön per dag: Heltidslön1 vid uttagstillfället * Genomsnittlig sysselsättningsgrad * Dagslön %
Semestertillägg per dag: (Heltidslön 1* vid uttagstillfället * Genomsnittlig sysselsättningsgrad + Fasta tillägg 2*) * Semestertillägg %
Semestertillägg, rörlig del per dag: Semestergrundande rörlig lön + (semestergrundande rörlig lön / (antalet anställningsdagar – semestergrundande frånvaro, hela dagar – uttagna semesterdagar) * Antal semestergrundande frånvarodagar) * Tillägg på rörliga delar %

1* Heltidslön = Månadslön / Sysselsättningsgrad %
2* Fasta tillägg anges som en konstant på anställdakortet, se mer information här.

Procentregeln 12% med timlön

Procentregeln 12% med timlön använder du för alla anställda som har timlön istället för månadslön och som tjänar in semester (dvs inte får semesterersättning direkt på lönen).

Detta semesteravtal kan endast användas i kombination med löneavtal 2 – Tjänstemän med timlön och löneavtal 4 – Arbetare med timlön, samt egna löneavtal där utgångspunkten är en kopia av något av dessa.

För att programmet ska veta vilka lönearter som ska ligga till underlag för beräkningen behöver man ställa in detta på lönearterna under fliken Semester. Läs mer om det här.

Nedan ser du de inställningar som finns på avtalet och som styr hur semesterdagarna värderas.

 • Semesterlön % – Anger den procentsats till vilken semesterlönen ska beräknas utifrån det semestergrundande löneunderlaget.
 • Garantisemesterlön kronor – Endast en informationsruta för garanterad lägsta semesterlön per dag enligt avtal, har ingen funktion i programmet utan man måste själv hålla reda på om en anställd hamnar under denna gräns och i sådana fall ändra semesterdaglönen på ingångsvärdena för semester. Läs mer om det här.
 • Semesterrätt dagar – Antalet semesterdagar som de anställda har rätt till och som antalet betalda dagar ska beräknas utifrån. Kom ihåg att om man ökar semesterrätten så ska även procentsatsen ökas proportionerligt. Av denna anledning räcker det inte att ställa in individuell semesterrätt på den anställde utan det bör även finnas ett anpassat semesteravtal.
 • Använd snittimlön vid värdering sem.gr.frånvaro – Välj om den vanliga timlönen eller en snittimlön ska användas vid uppräkning för semestergrundande frånvaro.
  · Ja – Vid värdering av semestergrundande frånvarotimmar beräknas en snittimlön enligt intjänad semestergrundande lön delat med arbetade timmar. Beräkningen kan ge ett högre värde om man t ex har OB eller övertid som är semesterlönegrundande, eller lägre om man nyligen fått en löneförhöjning.
  · Nej – Vid värdering av semestergrundande frånvarotimmar används den timlön som vid tid för beräkningen finns angiven på anställdakortet.
 • Spara semester – Anger hur många år semesterdagar får sparas innan de betalas ut per automatik. Du kan välja mellan 5 år och 6 år.

Beräkningsformler

Snittimlön (Ja): Semestergrundande lön/arbetad tid, timmar
Snittimlön (Nej): Timlön
Semesterlön per dag: ((Semestergrundande lön + (snittimlön * semestergrundande frånvarotimmar)) * semesterlön %)/Antal betalda semesterdagar

Procentregeln 12% med månadslön

Procentregeln 12% med månadslön används för anställda med månadslön vars semesterlön beräknas med en viss procent på den semestergrundande lön som tjänats in under intjänandeåret.

Detta semesteravtal kan endast användas i kombination med löneavtal 1 – Tjänstemän med månadslön och löneavtal 3 – Arbetare med månadslön, samt egna löneavtal där utgångspunkten är en kopia av något av dessa.

För att programmet ska veta vilka lönearter som ska ligga till underlag för beräkningen behöver man ställa in detta på lönearterna under fliken Semester. Läs mer om det här.

Nedan ser du de inställningar som finns på avtalet och som styr hur semesterdagarna värderas.

 • Semesterlön % – Anger den procentsats till vilken semesterlönen ska beräknas utifrån löneunderlaget.
 • Daglön % – Procent av månadslönen som utgör semesteravdraget vid ledighet.
 • Garantisemesterlön kronor – Endast en informationsruta för garanterad lägsta semesterlön per dag enligt avtal, har ingen funktion i programmet utan man måste själv hålla reda på om en anställd hamnar under denna gräns och i sådana fall ändra semesterdaglönen på ingångsvärdena för semester. Läs mer om ingångsvärden för semester här.
 • Semesterrätt dagar – Antalet semesterdagar som de anställda har rätt till och som antalet betalda dagar ska beräknas utifrån. Kom ihåg att om man ökar semesterrätten så ska även procentsatsen ökas proportionerligt. Av denna anledning räcker det inte att ställa in individuell semesterrätt på den anställde utan det bör även finnas ett anpassat semesteravtal.
 • Använd snittimlön vid värdering sem.gr.frånvaro – Välj om en beräknad timlön eller en snittimlön ska användas vid uppräkning för semestergrundande frånvaro.
  · Ja – Vid värdering av semestergrundande frånvaro beräknas en snittimlön utifrån intjänad semestergrundande lön delat med arbetade timmar. Beräkningen kan ge ett högre värde om man t ex har OB eller övertid som är semesterlönegrundande, eller lägre om man nyligen fått en löneförhöjning.
  · Nej – Vid värdering av semestergrundande frånvaro beräknas en timlön enligt heltidslönen delat med avtalstiden (som finns angiven i löneavtalet).
 • Spara semester – Anger hur många år som semesterdagar får sparas innan de betalas ut per automatik. Du kan välja mellan 5 år och 6 år.

Beräkningsformler

Snittimlön (Ja): Semestergrundande lön / arbetad tid, timmar
Snittimlön (Nej): Heltidslön1 / Avtalstid
Semesterlön: ((Semestergrundande lön + (snittimlön * semestergrundande frånvarotimmar)) * semesterlön %) / Antal betalda semesterdagar
Semesteravdrag: Månadslön * Daglön %

1 Heltidslön = Månadslön / Sysselsättningsgrad %

Sammalöneregeln

Sammalöneregeln utgår från semesterlagen och påminner till stor del om semesteravtalet månadslön med semestertillägg. Vid uttag av semester behålls månadslönen och ett semestertillägg betalas ut samt i vissa fall även ett rörligt semestertillägg. Till skillnad mot månadslön med semestertillägg beräknas det rörliga tillägget med en procentsats för det totala beloppet som sedan fördelas på antalet tillägg (som är lika många som semesterrätten).

Detta semesteravtal kan endast användas i kombination med löneavtal 1 – Tjänstemän med månadslön och löneavtal 3 – Arbetare med månadslön, samt egna löneavtal där utgångspunkten är en kopia av något av dessa.

Nedan ser du de inställningar som finns på avtalet och som styr hur semesterdagarna värderas.

 • Semestertillägg i procent av månadslön % – Den procent av månadslönen som utgör semestertillägget. Beräkningen görs på den månadslön som finns angiven på den anställda vid utbetalningstillfället.
 • Semestertillägg på rörliga delar % – Procent av rörligt löneunderlag från föregående år som utgör totalen för de rörliga tilläggen. Vid utbetalning fördelas summan på antalet dagar enligt semesterrätten.
 • Utbetalning av semestertillägg;
  · I samband med ledighet = tillägget betalas ut samtidigt som semesterdagarna.
  · Valt tillfälle = Alla tillägg betalas ut i en klump vid valt tillfälle. Detta markerar du antingen vid start av ny löneperiod eller väljer på den anställde inne i löneregistreringen under Mer-knappen.
 • Utbetalning av rörligt semestertillägg;
  · I samband med ledighet = det rörliga tillägget betalas ut samtidigt som semesterdagarna.
  · Valt tillfälle = Samtliga rörliga tillägg betalas ut i en klump vid valt tillfälle. Detta markerar du antingen vid start av ny löneperiod eller väljer på den anställde inne i löneregistreringen under Mer-knappen.
 • Dagslön % – Den procent till vilken både semesteravdrag och semesterlön värderas. Baseras på den månadslön som finns angiven på den anställda vid utbetalningstillfället, och semesterlönen anpassas dessutom till genomsnittlig sysselsättningsgrad.
 • Semesterrätt dagar – Antalet semesterdagar som de anställda har rätt till (enligt lag minst 25) och som antalet betalda dagar ska beräknas utifrån. Individuella avvikelser anges på anställdakortet under fliken Semester och ackumulatorer.
 • Spara semester – Anger hur många år semesterdagar får sparas innan de betalas ut per automatik. Du kan välja mellan 5 år och 6 år.

Beräkningsformler

Semesterlön per dag: Heltidslön1 vid uttagstillfället * Genomsnittlig sysselsättningsgrad * Dagslön %
Semesteravdrag per dag: Månadslön * Dagslön %
Semestertillägg per dag: (Heltidslön1 vid uttagstillfället * Genomsnittlig sysselsättningsgrad + Fasta tillägg2) * Semestertillägg %
Semestertillägg på rörliga delar per dag: (Semestergrundande rörlig lön * Tillägg på rörliga delar %) / Semesterrätt

1 Heltidslön = Månadslön/Sysselsättningsgrad %
2 Fasta tillägg anges som en konstant på anställdakortet, se mer information här.

Beräkning av dagar

Oavsett vilket semesteravtal man väljer beräknas betalda respektive obetalda dagar fram enligt följande formler;

Betalda dagar: ((Anställningstid hela kalenderdagar – Ej semestergrundande frånvaro hela dagar ) / Antal dagar på året) * Semesterrätt
Obetalda dagar: Semesterrätt – betalda dagar

Exempel vid ändrad sysselsättningsgrad

Om man har olika sysselsättningsgrad mellan intjänandeåret och uttagsåret, eller ändrar sysselsättningsgraden under ett pågående intjänandeår, så kan semesterlönen och semesteravdraget skilja sig åt vid uttagstillfället. Detta gäller främst avtalet Månadslön med tillägg, men även Sammalöneregeln beräknas på den genomsnittliga sysselsättningsgraden enligt schemat på den anställde. Nedan följer ett exempel på hur programmet räknar ut en genomsnittlig sysselsättningsgrad.

Anna har fram till och med juni 2019 haft en sysselsättningsgrad på 50%, men går från och med 1 juli 2019 upp till 80%.
Hennes motsvarande heltidslön är 30 000 kr.

De semesterdagar som Anna har att ta ut under semesteråret 1 april 2019–31 mars 2020 värderas till 50% sysselsättningsgrad då det var så hon jobbade när dagarna tjänades in. När hon tar ut semester under juli månad har hon gått upp i arbetstid och får därför ett större avdrag än hon får semesterlön och semestertillägg;

Semesterlön per dag                            30 000 * 50% * 4,76%                    714 kr
Semesteravdrag per dag                      30 000 * 80% * 4,76%           -1 142,40 kr
Semestertillägg per dag                       30 000 * 50% * 0,8%                      120 kr

Tar hon då ut 10 dagar semester i juli blir därför hennes lön lägre än en normal månad;

Månadslön                                                24 000 kr
Semesterlön x 10 dgr (50%)                       6 900 kr
Semesteravdrag x 10 dgr (80%)              -11 040 kr
Semestertillägg x 10 dgr (50%)                  1 200 kr
——————————————————————–
BRUTTOLÖN                                             21 060 kr

När semesterdagarna för 2022/2023 ska värderas räknar programmet fram en genomsnittlig sysselsättningsgrad för intjänandeåret enligt följande;

1 april–30 juni = 91 kalenderdagar á 50%
1 juli 2021–31 mars 2022 = 275 kalenderdagar á 80%
(91 * 50% + 275 * 80%)/365 = 72,74% genomsnittlig sysselsättningsgrad

Semesterlön per dag                              30 000 * 72,74% * 4,76%          1 039 kr
Semesteravdrag per dag                        30 000 * 80% * 4,76%         -1 142,40 kr
Semestertillägg per dag                         30 000 * 72,74% * 0,8%               175 kr

warning Created with Sketch.